New Project

Go to content

Main menu:

ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับประชาชน

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ มีจุดบริการสำหรับประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนในการติดต่อขอรับบริการด้านใบอนุญาตต่างๆ ซึ่งประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการหรือสอบถาม ได้ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับประชาชน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ในวันและเวลาราชการ หรือ โทรศัพท์ 056-232001-6 ต่อ 140,141 สายตรง 056-334424 สามารถดูวิธีการปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติ ที่นี่เอกสารเผยแพร่ความรู้

 
Back to content | Back to main menu