โปรแกรม OP43Analysis ตรวจสอบไฟล์ก่อนนำเข้า HDC

โปรแกรม OP43Analysis ตรวจสอบไฟล์ก่อนนำเข้า HDC Cr.โปรแกรมต้นฉบับจาก อ.แก้ว ประสิทธิ์ บุญเกิด Prasit Boonkert สปสช.เขต10 อุบล พัฒนาต่อ โดย อ.ต้น สาครินทร์ Sakarin Habusaya(สสจ.มุกดาหาร) OP43Analysis คือ โปรแกรมที่พัฒนาโดยใช้ Microsoft Access + Microsoft Excel ที่มีประโยชน์ดังนี้ 1.ใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 43 แฟ้มก่อนนำเข้าสู่ระบบ hdc 2. ใช้เป็นเครื่องมือหาข้อผิดพลาดที่หน่วยบริการจัดทำขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเบี้องต้นเองได้ 3.ใช้หลักการของมาตรฐาน 43 แฟ้ม ที่ทุกระบบ his ต้องส่งออกเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งไม่ว่าจะใช้ HosXP,JHCIS,HI หรือ his ใดๆก็สามารถตรวจสอบได้ 4.เป็นโปรแกรมฟรีไม่มีลิขสิทธิ์ สามารถนำ source code ไปพัฒนาต่อยอดได้ตวามความเหมาะสม **เพิ่มการโยงกับโปรแกรมทำแฟ้มส่งออก data_correct 1.เพิ่มรายละเอียดงาน specialpp แยกตามรหัส 2.ปรับเงื่อนไขการตรวจ Read More

Read More

NCD ปรับค่าเบาหวานคัดกรอง BSLEVEL

สำนัก NCD ลดให้แล้วครับ!! ค่าเบาหวานคัดกรอง ลดค่าที่ว่าคือ ค่าน้ำตาลที่ใช้ในการนับผลงานการคัดกรอง จากเดิม BSLEVEL >=70 ลดเป็น BSLEVEL >=50 เพราะมีหลายๆท่านแจ้งไปที่สำนักว่า บางรายที่คัดกรอง ค่าน้ำตาล 65,67,69 ก็มีทำไมไม่นับผลงาน สรุปสำนักปรับ Template ออกมาแล้ว มีผลใน HDC แล้วเพลานี้

Read More

งานบันทึกข้อมูลสา’สุข ประจำเดือนเมษายน 2561

แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับงานสาธารณสุขกับการบันทึกข้อมูลสุขภาพ เดือนเมษายน กรุณาปรับปรุงตามความเหมาะสม เครดิต:- อัญชิษฐฐา ศิริคำเพ็ง

Read More

เชิญประชุมการคืนข้อมูล จาก สปสช.เขต 3 นครสวรรค์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 3 ชอเฃิญประฃุมคืนข้อมูลหน่วยบริการ ประจำปี 2561 วันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ขอให้ตอบรับการประชุม่ทางเว็บไซต์ http://http://nakhonsawan2.nhso.go.th/meeting ภายใน 17 มีนาคม 2561 เชิญผู้รับผิดชอบดังนี้ 1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ๆ ละ จำนวน 2 ท่าน 2.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ๆ ละ จำนวน 1 ท่าน 3.โรงพยาบาล จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ งานประกัน งานการเงิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล แห่งละ จำนวน 1 ท่าน เชิญดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมได้ดังนี้ – สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด – โรงพยาบาล – สำนักงานสารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล

Read More
Page 1 of 612345...Last »