เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2561

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ดูรายละเอียดที่นี่(คลิก) หรือตามไฟล์แนบ610523_เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ประจำปี 2561 ไฟล์แนบ(Attachments) 610523_เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ประจำปี 2561 (862 kB) count: (11)

Read More

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ให้กับโรงพยาบาลชุมตาบง

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแบบแผ่รังสี จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลชุมตาบง ตามรายละเอียดที่แนบ เอกสารแนบ ไฟล์แนบ(Attachments) เอกสารแนบ (258 kB) count: (3)

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้กับโรงพยาบาลชุมตาบง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้กับโรงพยาบาลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้ 1. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแบบแผ่รังสี จำนวน 1 เครื่อง 3. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาด 700 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ เอกสารแนบ ไฟล์แนบ(Attachments) เอกสารแนบ (273 kB) count: (3)

Read More

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตา จำนวน 3 เครื่อง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตา จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ให้กับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้ 1. โรงพยาบาลหนองบัว จำนวน 1 เครื่อง 2. โรงพยาบาลไพศาลี จำนวน 1 เครื่อง 3. โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จำนวน 1 เครื่อง กำหนดยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 กำหนดวันเสนอราคา 25 พฤษภาคม 2561 ตามวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์ www.nswo.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5623 Read More

Read More

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ ให้กับโรงพยาบาลตาคลี ประกาศ ณ วับที่ 16พฤษภาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ไฟล์แนบ(Attachments) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รพ.ตาคลี (445 kB) count: (1)

Read More
Page 1 of 1412345...10...Last »