ผู้บริหาร

นายแพทย์สมเกียรติ  ขำนุรักษ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

น.พ.เอกรินทร์  อุ่นอบ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
น.พ.อำนาจ  น้อยขำ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

 

นางลักขณา  รัตนศรีทอง
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

นายสุวัฒน์ บำรุงศรี
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
(ด้านบริหาร)