ผู้บริหาร

นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
น.พ.เอกรินทร์  อุ่นอบ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
น.พ.อำนาจ  น้อยขำ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
  นายสุวัฒน์ บำรุงศรี
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นายโกวิทย์  พยัฆวิเชียร
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
(ด้านบริหาร)