เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2561

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ดูรายละเอียดที่นี่(คลิก) หรือตามไฟล์แนบ610523_เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ประจำปี 2561 ไฟล์แนบ(Attachments) 610523_เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ประจำปี 2561 (862 kB) count: (11)

Read More

โปรแกรม OP43Analysis ตรวจสอบไฟล์ก่อนนำเข้า HDC

โปรแกรม OP43Analysis ตรวจสอบไฟล์ก่อนนำเข้า HDC Cr.โปรแกรมต้นฉบับจาก อ.แก้ว ประสิทธิ์ บุญเกิด Prasit Boonkert สปสช.เขต10 อุบล พัฒนาต่อ โดย อ.ต้น สาครินทร์ Sakarin Habusaya(สสจ.มุกดาหาร) OP43Analysis คือ โปรแกรมที่พัฒนาโดยใช้ Microsoft Access + Microsoft Excel ที่มีประโยชน์ดังนี้ 1.ใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 43 แฟ้มก่อนนำเข้าสู่ระบบ hdc 2. ใช้เป็นเครื่องมือหาข้อผิดพลาดที่หน่วยบริการจัดทำขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเบี้องต้นเองได้ 3.ใช้หลักการของมาตรฐาน 43 แฟ้ม ที่ทุกระบบ his ต้องส่งออกเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งไม่ว่าจะใช้ HosXP,JHCIS,HI หรือ his ใดๆก็สามารถตรวจสอบได้ 4.เป็นโปรแกรมฟรีไม่มีลิขสิทธิ์ สามารถนำ source code ไปพัฒนาต่อยอดได้ตวามความเหมาะสม **เพิ่มการโยงกับโปรแกรมทำแฟ้มส่งออก data_correct 1.เพิ่มรายละเอียดงาน specialpp แยกตามรหัส 2.ปรับเงื่อนไขการตรวจ Read More

Read More

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตา จำนวน 3 เครื่อง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตา จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ให้กับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้ 1. โรงพยาบาลหนองบัว จำนวน 1 เครื่อง 2. โรงพยาบาลไพศาลี จำนวน 1 เครื่อง 3. โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จำนวน 1 เครื่อง กำหนดยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 กำหนดวันเสนอราคา 25 พฤษภาคม 2561 ตามวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์ www.nswo.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5623 Read More

Read More

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ ให้กับโรงพยาบาลตาคลี ประกาศ ณ วับที่ 16พฤษภาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ไฟล์แนบ(Attachments) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รพ.ตาคลี (445 kB) count: (1)

Read More
Page 1 of 3512345...102030...Last »