ผู้บริหารในสังกัด

รายชื่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัด

นายแพทย์ชนินทร์  จารุวัฒนมงคล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
นายแพทย์ วัชรชัย พิริยะศักดิ์จินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโกรกพระ
นพ.บุญส่ง ล้อมรื่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยุหะคีรี
พญ.ศรุตา ช่อไสว รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลตาคลี
นพ.อำนาจ น้อยขำ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า
นายแพทย์สุรัตน์ บุญยิน ผอ.รพ.ไพศาลี นพ.สุรัตน์  บุญยืน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไพศาลี
นพ.กิตติศักดิ์ ศาสตร์ศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก
พญ.บุญญธิดา ยาอินทร์. รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแสง
นพ.ชัยวัฒน์ พงศ์ทวีบุญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัว
นพ.เอกรินทร์ อุ่นอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว
นพ.เฉลิมพร ชินาธิวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรรพตพิสัย
พญ.จีรภา โพธิ์พรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดยาว
นพ.ประวิทย์ สายคุณากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วงก์

รายชื่อสาธารณสุขอำเภอในสังกัด

นายโกวิทย์ พยัฆวิเชียร สาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์
นายชะเอม  พรมศักดิ์ สาธารณสุขอำเภอโกรกพระ
นางมัณฑนา นิลสนธิ สาธารณสุขอำเภอพยุหะคีรี
นาสมฤดี บุญเป็ง สาธารณสุขอำเภอชุมตาบง
นายสกล  คลังพลอยา สาธารณสุขอำเภอตากฟ้า
นางนิภาพร เชลงวิทย์ สาธารณสุขอำเภอไพศาลี
นายสุเมธ มั่นมี สาธารณสุขอำเภอท่าตะโก
นายมาโนช ดีพิจารย์ สาธารณสุขอำเภอชุมแสง
นายวีระ สังข์ทอง สาธารณสุขอำเภอแม่เปิน
นายสมยศ หิริโอ สาธารณสุขอำเภอบรรพตพิสัย
นายสมเกียรติ นิลสนธิ สาธารณสุขอำเภอตาคลี
นายวรัท  อดุลดำรงศักดิ์ สาธารณสุขอำเภอหนองบัว
นายมนตรี ภู่เกตุ สาธารณสุขอำเภอลาดยาว
นายกิตติศักดิ์ เขียวเกษม สาธารณสุขกิ่งอำเภอเก้าเลี้ยว
นางวาสนา สกุล พันธุ์สุข สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์