ผู้บริหารในสังกัด

รายชื่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัด

นายแพทย์ นพ.ณัฐพงศ์  วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
นายแพทย์ วัชรชัย พิริยะศักดิ์จินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโกรกพระ
ศริพรรณ ชมภูพู่ ผอ.รพ.พยุหะ พญ.ศิริพรรณ ชมภูพู่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยุหะคีรี
พญ.ศรุตา ช่อไสว รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลตาคลี
นพ.อำนาจ น้อยขำ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า
นายแพทย์สุรัตน์ บุญยิน ผอ.รพ.ไพศาลี นพ.สุรัตน์  บุญยืน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไพศาลี
นพ.กิตติศักดิ์ ศาสตร์ศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก
นพ. รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแสง
นพ.ชัยวัฒน์ พงศ์ทวีบุญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัว
นพ.เอกรินทร์ อุ่นอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว
นพ.เฉลิมพร ชินาธิวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรรพตพิสัย
นพ.สาวิตร สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดยาว
นพ.ประวิทย์ สายคุณากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วงก์

  รายชื่อสาธารณสุขอำเภอในสังกัด

นายสนั่น สกุล พิสมัย สาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์
นายชะเอม  พรมศักดิ์ สาธารณสุขอำเภอโกรกพระ
นางมัณฑนา นิลสนธิ สาธารณสุขอำเภอพยุหะคีรี
นายวรัท อุดลดำรงศักดิ์ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์
นายสกล  คลังพลอยา สาธารณสุขอำเภอตากฟ้า
นายกิตติศักดิ์ เขียวเกษม สาธารณสุขอำเภอไพศาลี
นายสมเกียรติ นิลสนธิ สาธารณสุขอำเภอท่าตะโก
นายมาโนช ดีพิจารย์ สาธารณสุขอำเภอชุมแสง
นายมนตรี ภู่เกตุ สาธารณสุขอำเภอแม่เปิน
นาย สาธารณสุขอำเภอบรรพตพิสัย
นายโกวิทย์ พยัฆวิเชียร สาธารณสุขอำเภอตาคลี
นายวรัท  อดุลดำรงศักดิ์ สาธารณสุขอำเภอหนองบัว
นายสุเมธ มั่นมี สาธารณสุขอำเภอลาดยาว
นายปัญญา  จินโต สาธารณสุขกิ่งอำเภอเก้าเลี้ยว
นางวาสนา สกุล พันธุ์สุข สาธารณสุขอำเภอชุมตาบง