Print Friendly, PDF & Email
ICD-10-TM 2012 Vol.1 ICD-10-TM 2014 Vol.5 Discharge Sumary Discharge Sumary
ICD-10-TM for PCU 1 ICD-10-TM for PCU 2 ICD-10-TM for PCU 3 ICD-10-TM for PCU 4
คู่มือรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ คู่มือมาตรฐานกลางประเมินความสามารถตามประเภทความพิการฯ คู่มือการสร้างคลังข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์คุณภาพการให้รหัส ICD การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในระบบบริการสุขภาพฯ
บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการ และหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข (version 2.2) มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลฯ มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลฯ
มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลฯ มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลฯ

แหล่งที่มา : ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ (THCC)