Print Friendly, PDF & Email

การบันทึกข้อมูลในระบบ e GP ตามมาตรา 56(2)(ข)   LINK

การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP  LINK

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๐  LINK

แบบแจ้งการรื้อถอนและจำหน่าย อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง.(แบบ ทร.11)  LINK

แบบสำรวจรายการที่ดิน (แบบ ทร.03)  LINK

แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.04)  LINK

แบบสำรวจรายการสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05)  LINK