Print Friendly, PDF & Email

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์ www.nswo.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5623 2001-6 ต่อ 128,138 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้